Tur Satış Sözleşmesi

TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ                                                                                                                            

1-) TARAFLAR VE KONUSU:
Bir tarafta Navigatour Seyahat Acentası (Bu sözleşmede kısaca acenta diye anılacaktır), diğer
tarafta tüketici arasında yurtdışı gezileri konusunda işbu sözleşme akdolunmuştur. Bu sözleşme satışın başlaması ile taraflarca okunmuş ve kabul edilmiş olur.

Şirket Ünvanı : N Turizm Hizmetleri ve Sey. Acentası Ltd.Şti.
Seyahat Acentası Ünvanı :
Navigatour Seyahat Acentası            
Adres : Şehit Muhtar Cad. No: 7/2   34437     Taksim – İstanbul                    
Telefon : 0212-361 15 71       Fax: 0212-361 15 72      E-mail: info@navigatour.net

Tüketici :
T.C. Kimlik No :
Adres :    
Telefon/GSM :                                                             E-mail :

Katılımcı 1 :
T.C. Kimlik No :
Adres :   
Telefon/GSM :                                                             E-mail :

Katılımcı 2 :
T.C. Kimlik No :
Adres :   
Telefon/GSM :                                                             E-mail :

Acenta ile tüketici arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, acenta ekteki detaylı tur sayfasında belirtilen gezi ile ilgili olarak taahhüt edilen hizmetleri sağlamayı, tüketici ise işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Tüketici, ekteki detaylı tur sayfasının, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu, sözleşme'de Acenta tarafından sağlanacak hizmetlere istinaden yapılacak tüm atıfların, ekteki detaylı tur sayfasında belirtilen tur hizmetlerine yapılmış olduğunu kabul ve beyan eder.

2-) SÖZLEŞME BEDELİ :
2.1   Sözleşme bedeli, KDV dahil ………. TL’dir. Döviz tahsilatlarda TC Merkez Bankası USD döviz satış
kuru baz alınmaktadır. USD kuruna göre, TL  cinsinden sözleşme bedeli değişebilmektedir.
A- Peşin satış bedeli KDV dahil ……… TL’dir.
B- Taksitli satış KDV dahil fiyatı ……… TL’dir. Taksit sayısı ……..

2.2  Fatura tur bitiş tarihinden sonra düzenlenir.

2.3 Bu bedele, tur ile ilgili ek detaylı sayfada fiyata dahil olan tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklana fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durum tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici bildirimden sonra herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönebilir yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirtilen ek sözleşmeyi kabul eder.
    
3-) TURUN SÜRESİ :             
Paket tur ….. / ……/ ……tarihinde ………..’da başlayıp, ….. / ….. / ….. tarihinde …………..’da
bitmek üzere toplam 8 gün, 6 gecedir.

4-) ULAŞIM BİÇİMİ:
Uçak ile  / Ekonomi sınıfında

5-) KONAKLAMA YERLERİ :
Paket tur sırasındaki konaklama yerleri, nakil bağlantıları dâhil turun güzergâhı ve konaklama yer ve cinsleri ekteki detaylı tur sayfasında yer almaktadır.

6-) YEMEK / ÖĞÜN SAYISI : Tur esnasında ……adet kahvaltı ve …… adet diğer / yemek dahildir.

7-) KONAKLAMA TÜRÜ : Tur rotasında detayları belirtilmiş olan otellerde konaklama.
Otel giriş (check in) saati: 14:00 – Otel çıkış (check out) saati: 12:00

8-) ÖDEMELER : Tur bedeline istinaden yapılan veya yapılacak ödemeler detayı
Tarih:                                                   Tutar:
Tarih:                                                   Tutar:

9-) MÜCBİR SEBEPLER :
Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller,  acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller, acenta / tüketici için mücbir sebep sayılır. Bu haller;

9.1  Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.

9.2  Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava, kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller.

9.3  Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde acenta / tüketici sözleşmenin hiç veya gereği gibi
ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Doğan hiçbir zarar veya ziyandan acentaya maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Acenta, işbu madde tahtında mücbir sebeplerden dolayı tur güzergâhını değiştirebilir, gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.
Acenta veya tüketici ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

10-) İPTAL, DEVİR VE DEĞİŞİKLİK :
10.1 Acenta gerekli gördüğü durumlarda tüketiciden onay almaksızın, ancak tüketiciye bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 20 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumdu tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.
Acenta, tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 14 gün içinde tüketiciye iade eder.

10.2  Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile gezinin başlamasından 20 - 12 gün önce iptal - değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %70‘ini, 12 günden az bir süre kala ise tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10.3  Tüketici, turu gezinin başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur. Satış sözleşmesinde imzası olmasa bile devir alan işbu satış sözleşmesi hükümleri ile bağlıdır.

10.4  Acenta,  tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir.  Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ödeme yapılamaz.

11-) HAREKET SAATLERİ :
Uçak vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden, uçaklardaki gecikme, saat değişikliği ve iptallerden acenta sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak vb. ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce acentadan kontrol edilmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı ulaşım araçlarına bağlı olarak veya olmayan sebeplerden değişiklik yapılabilir. Acenta tur hareket detaylarını tüketiciye bildirmekle birlikte tüketicilerde bu detayları öğrenmekle yükümlüdür.

12-) BAGAJ :
12.1 Tura katılan tüketicinin, 50 cm x 70 cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Bazı uçuşlarda, bagaj hakkı 15.kg. ile sınırlıdır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak, benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj veya içindeki kıymetli eşyadan acenta sorumlu tutulmaz. Tüketici her türlü fazla bagaj tutarından sorumludur.

12.2 Bagajın hasara uğraması, bagaj kaybı gibi durumlarda acenta sorunun çözümü için elinden geleni yapacaktır. Ancak burada sorumlu olan acenta değil, ilgili konaklama, ulaşım ya da sigorta şirketidir ve her türlü talebin ilgili konaklama, ulaşım ya da sigorta şirketine yöneltilmesi gerekmektedir.

12.3 Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, acentanın ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

12.4
 Acenta personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½ si kaybolan eşya sahibine ödenir.

13-) VİZE İŞLEMLERİ :
Pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Gidilecek ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentanın hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeple acenta herhangi bir iade veya tazminat ödemez, pasaporttan doğan her hangi bir sorundan dolayı oluşabilecek gecikme ve iptalden sorumlu değildir. Acentadan vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, en az 6 ay geçerli pasaportun olması ve gerekli evraklarla birlikte turun hareket tarihinden itibaren en az 21 gün önce, vize ve servis ücreti de tüketici tarafından karşılanmak üzere, acentaya başvurulması gereklidir. Acenta sadece vize işlemlerini takip etmekte olup, konsolosluklardan tarafından vize verilmemesi halinde hiçbir sorumluluğu yoktur. Herhangi bir gecikmeden ve evrak eksikliklerinden doğabilecek aksaklıklardan acenta sorumlu değildir. Tüketiciden kaynaklanan problemlerden dolayı vize alınamaması durumunda, ulaşım araçları ile konaklama tesislerine, kayıt yaptıran yolcu için yapılması zorunlu ödemeler yolcudan tahsil edilir.

14-) YEREL REHBER & YEREL TEMSİLCİ:
Tur bedeline Türkçe / İngilizce dilinden yerel rehberlik hizmetleri dâhildir. Acentanın gidilecek olan ülkedeki yerel temsilcisinin adı, adresi ve iletişim bilgileri ekteki tur sayfasında belirtilmiştir ve tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasıdır.

15-) REZERVASYON ŞARTLARI:
15.1
 Acenta sadece tur almış tüketicilerine karşı hizmet sorumluluğu taşır, bunun dışında kalan kişilere karşı bir hizmet sorumluluğu yoktur.

15.2  Acenta yurtdışı turlarına kayıt yaparken, tur bedelinin % 60’ını rezervasyon anında kapora olarak tahsil eder. Tur bedelinin geri kalanının, en geç tur başlangıç tarihinden 20 gün önce tamamlanması gerekmektedir. (Tur ödemelerinde acentanın özel şartları devreye girebilir)

15.3  Otel konaklamalarında çocuk indirimleri, odada 3. kişi olarak konaklamaları halinde geçerlidir.
Odadaki 3. yatak diğer yataklar ile aynı boy ve standarda olmayabilir. Kayıt formunda belirtilen
çocuk yaşları baz alınarak rezervasyonlar yapılır. Otele girişte acenteye bildirilen çocuk yaşı ile kimlik arasında fark olması durumunda acenta sorumlu değildir. Çıkabilecek tüm farklar müşteri tarafından ödenir.

15.4 Tur programında belirtilen konaklama şekli dışında, müşterilerinin tur sırasında ve otelde alacağı yemek, içecek, telefon, minibar, kuru temizleme gibi hizmetlerin bedeli, müşteri tarafından otele ödenir. Tur programında ücrete dahil tüm hizmetler, ekteki detaylı tur sayfasında yer almaktadır.

16-) DİĞER HÜKÜMLER :
16.1 İlgili kanun gereğince acenta, tüketiciye seyahat sigortası yapmak zorundadır. Her türlü sigorta işleminde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

16.2 Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

16.3  Zamanında yapılmayan ödemelerden, zamanında ulaştırılmayan ya da eksik ulaştırılan belgelerden doğabilecek sonuçlardan acenta sorumlu tutulamaz.  Böylesi durumlarda acentanın tüketicinin turunu iptal etme hakkı vardır. 

16.4 Tüketicinin pasaport, gümrük belgeleri, bilet, aşı v.b. eksikliği, uçaklarda "seyahat edemez" raporuna sahip bulunması, pasaportunda yeterli boş sayfa ya da yeterli süre olmaması gibi nedenlerle geziye çıkamaması ya da adli merciler veya kolluk kuvvetleri tarafından yurtdışına çıkışının yasaklanması veya engellenmesi, bir havalimanında tutulması, tur sırasında tutuklanması veya göz altına alınması durumunda, tüketici acentadan herhangi bir geri ödeme ya da tazminat talebinde bulunamaz.

16.5 Tüketici, sözleşmede beyan ettiği isim ya da isimlerin (pasaportta yazılış biçimiyle), bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Acenta tüm uçak, otel ve diğer hizmet ayarlamalarını tüketici tarafından sağlanan bilgilere dayanarak yapmaktadır. Tüketici tarafından acentaya sağlanan bilgilerden kaynaklanan sorunlardan ve sonuçlardan acenta sorumlu tutulamaz. Tüketicinin bu durumda herhangi bir tazminat talebi veya hakkı bulunmaz.

16.6 Tüketici, turunun başlangıç noktasına gelişlerindeki ulaşım araçlarından doğabilecek gecikme, buluşma yerine geç kalma, turu kaçırma durumlarında kendi sorumluluğunda olan bu konulardan acentayı sorumlu tutamaz, herhangi bir tazminat talep edemez. Tüketici, acenta tarafından kendisine bildirilen yer ve saatte, tur hareket noktasında olmak zorundadır. Tur başlangıcına yetişememe ve turu yapamama durumlarında bilet açığa alınamaz ve tur ücreti iade edilemez.

16.7 Acentanın, tur sırasında oluşabilecek, tüketiciye veya mala gelebilecek zarar ve yaralanmalardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Acenta bu gibi durumlarda elinden gelen çabayı gösterecektir ancak tüm taleplerde ile ilgili olarak tüketicinin muhatabı sigorta şirketidir.

16.8 Tüketici,  kayıt yaptıracağı turun kendi sağlık durumuna uygunluğunu değerlendirmekten sorumludur.  Herhangi bir sağlık problemi olan tüketici tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu acentaya kayıt öncesi bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre acentanın, tüketiciyi tura kabul edip etmeme hakkı saklıdır.

16.9  Acenta, reşit olmayan kişilere, ebeveyn veya vasisi olmadan seyahat hizmeti vermemektedir.

16.10 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan katılımcı(lar) da kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan katılımcı(lar) nın acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, acentanın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan katılımcılar imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

16.11 Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acenta da kalan kopyası arasında çelişki olursa
acenta da kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.

16.12  Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde TÜRSAB Tahkim Kurulu Yönetmelik Hükümleri, acenta’nın sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri esas alınacaktır.

 

ACENTA                                                                                                             TÜKETİCİ / KATILIMCI

 

HACC
Suudi
Arabistan
Vize
formula, f1 malezya
umre turları, umre rogramları, umre fiyatları